O obci / Název obce, znak a prapor - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Název obce

Původními kolonisty byli pravděpodobně poddaní kláštera z Počátek na Chotěbořsku. Usuzuje se, že nejvíce odpovídající skutečnosti je lingvistická interpretace vzniku místního jména z původních Počátky změnou „á“ na „í“ diftongizací přes „ie“ na Počítky. Druhá verze, vycházející z místních tradic, hovoří o odvození názvu obce od zde vyvěrajících, počátcích, potoků.


Obecní znak a prapor

V roce 1998 přišlo obecní zastupitelstvo s návrhem, aby obec Počítky měla svůj vlastní znak a prapor. Dopisem starosty Františka Šustra ze dne 4.8.1998 byl požádán podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o schválení znaku a praporu pro naši obec. Hlavním a jediným historickým pramenem byl sfragistický materiál. Konkrétně se jedná o obecní pečeti dochované v katastrálních soupisech z 18.století (revindikační a josefínský katastr). V pečetním poli je dobře patrný beran ve skoku, heraldicky vpravo nápis SIGILUM POCZITKY po okraji kulaté pečeti a letopočet 1667. Podvýbor pro heraldiku žádost projednal dne 25.11.1998 a doporučil nově zpracovaný návrh znaku a praporu obci udělit.

Znak je popsán následovně: V zeleném štítě ve skoku stříbrný beran se zlatou zbrojí. Popis praporu je následovný: Zelený list s bílým beranem ve skoku se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce je 2:3.

Dne 16.2.1999 obec obdržela dopis předsedy Parlamentu České republiky pana Václava Klause, který rozhodl na návrh heraldické komise udělit obci znak a prapor.  Dne 6.6.2004 byl znak a prapor slavnostně vysvěcen. Obec jej používá při slavnostních příležitostech.

 

Zvětšit
Zvětšit
V.Klaus
I.Langr
M.Vystrčil

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem