Obecní úřad / Informace dle zákona - Obec Počítky - okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina, Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy

Informace dle zákona č.128/2000 Sb.


Oficiální název obce:   Počítky

Důvod a způsob založení:   v souladu s ustanovením z.č.128/2000 Sb., o obcích

Organizační struktura:   viz. kategorie  zastupitelstvo

Kontaktní spojení:   Obecní úřad Počítky, Počítky 67, 591 01 Žďár n.S.

Telefon:   723 977 435

Fax:    ----

E-mail:   obec.pocitky@unet.cz

Web:   www.pocitky.cz

Bankovní spojení:   36021751/ 0100,  KB Žďár nad Sázavou
                                94-3318751 / 0710, ČNB Brno

IČ:     00842281

DIČ:     ---

Rozpočet obce:   viz.kategorie  rozpočet


Žádosti o informace:
Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné na obecním úřadu v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.


Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
Po doručení obecnímu úřadu se každé podání posuzuje dle obsahu. Jde-li o podnět ve správním řízení, ke kterému je příslušný obecní úřad, vyřizuje podání v souladu se správním řádem, popřípadě dalšími obecně závaznými právními předpisy. Pokud k řízení, jehož se týká, není obecní úřad příslušný, postoupí v souladu se zákonem a ve lhůtě zákonem stanovené takové podání příslušnému správnímu orgánu, popř. jinému subjektu.

Při vyřizování stížností postupují orgány obce podle platných právních předpisů. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je ten, kdo stížnost přijímá povinen sepsat záznam. Pokud k vyřízení stížnosti není příslušný obecní úřad, postoupí ji do pěti dnů příslušnému orgánu.

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření či spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů od dne doručení správnímu orgánu. Pokud stížnosti není možné vyřídit do 10 dnů, nebo pokud stížnost nebyla dodána ústně či doručena osobně, musí být stěžovateli písemně potvrzen příjem stížnosti do 5 dnů ode dne doručení. Stížnost, která nelze vyřídit do 10 dnů od jejího doručení, musí být vyřízena nejdéle do 30 dnů od dne doručení obecímu úřadu. Tuto lhůtu lze překročit jen výjimečně se souhlasem starosty obce. O překročení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn. Stížnosti šetří komise, do jejíž působnosti předmět stížnosti náleží.


Odvolací řízení,  dle z.č. 500/2000 Sb., Správní řád:
Proti každému správnímu rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání nevzdal. Poučení  o opravném prostředku musí být součástí každého správního rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, doručené jinému správnímu orgánu (i odvolacímu) nemá právní účinky.

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od ústního vyhlášení, pokud se účastník řízení vzdal práva na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, jinak ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou). Pokud byl účastník řízení nesprávně poučen, popř. nebyl poučen vůbec, prodlužuje se lhůta k podání odvolání na 3 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta je zachována, pokud bylo odvolání poslední den lhůty předáno k poštovní přepravě.

Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat písemně poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká (musí v něm být označeno napadené rozhodnutí) a co se navrhuje. Podání se posuzuje vždy podle obsahu. Odvolání musí být adresováno obecnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal a musí být vlastnorčně podepsáno účastníkem řízení - fyzickou osobou. Podání právnické osoby podepisuje osoba, která je oprávněna za ni činit právní úkony, což musí doložit (např. plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku).


Formuláře:
- vzory formulářů na webu Státní správy


Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
- Portál veřejné správy ČR
- Státní správa


Nejdůležitější předpisy:
- web Ministerstva vnitra
- Sbírka právních předpisů
- Sbírka zákonů


Sazebník úhrad za poskytnutí informací:
Informace jsou poskytovány bezplatně.

Účast obce ve svazcích:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   

Lesní družstvo obcí Přibyslav  

Svazek obcí Pooslaví  

 

Autobusový jízdní řád

Platný od 1.1.2021 - 11.12.2021

K dispozici zde: 

 

Strom života:

stav k 1.1.2021

Celkem 240 obyvatel
 

Průměrný věk:
- muži - 36 let
- ženy - 38 let
- celkem - 37 let

Nejstarší obyvatelé:
- žena - nar.1924
- muž - nar.1929

Nejsilnější ročníky:
- 1975 - 8 obyvatel
- 1976 - 8
- 1977 - 8
- 1978 - 5
- 1979 - 7
- 1980 - 8
- 1985 - 6
- 2001 - 6
- 2013 - 6

Statistika jmen - muži:
- František  - 14
- Jan  - 11
- Josef  - 10
- Petr - 8
- Martin - 6
- Pavel - 6

Statistika jmen - ženy:
- Marie  - 7
- Hana  - 6
- Jana   - 6
- Anna  - 5

Stav k 1.1.2019 - 231 obyvatel

Stav k 1.1.2018 - 232 obyvatel
Stav k 1.1.2017 - 227 obyvatel
Stav k 1.1.2016 - 225 obyvatel
Stav k 1.1.2015 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2014 - 228 obyvatel
Stav k 1.1.2013 - 221 obyvatel
Stav k 1.1.2012 - 220 obyvatel
Stav k 1.1.2011 - 228 obyvatel


 

Novinky emailem